logo bso

naar kdv 1

Login

Wie zijn wij?

Buitenschoolse opvang Djoy is geïnspireerd op de visie van de pedagogiek van Reggio Emilia. Het kinderdagverblijf is opgezet vanuit de gedachte dat een kinderdagverblijf niet alleen een veilige en verantwoorde omgeving moet zijn, maar ook een uitdagende omgeving voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wanneer uw kind de basisschool gaat bezoeken kan hij/zij doorstromen naar de buitenschoolse opvang. Ook daar is de omgeving geïnspireerd op deze visie.

In het buitenschoolse opvang is het uitgangspunt van deze visie dat elk kind in staat moet worden gesteld om het beste van zichzelf te laten zien, om de enorme creativiteit die zij aangeboren bezitten te ontwikkelen in hun eigen tempo, op hun eigen manier met de juiste sturing van de pedagogisch medewerksters.

Naast het inrichten van een lichte, ruime en prikkelende omgeving werken we vanuit een vaste structuur als fundament onder de organisatie. Zonder structuur komt er in de praktijk weinig terecht van onze ambities om verschillende activiteiten en (langlopende) projecten aan te bieden.

Nog steeds werken we dagelijks aan het vaststellen en bijsturen van onze ideeën en de uitvoering hiervan in de praktijk. Alleen zo slagen we er in om nieuwe mensen mee te nemen op onze reis.

Daarnaast streven we ernaar om regelmatig of zo vaak als noodzakelijk ontmoetingen te gaan organiseren tussen de pedagogen, leiding, ouders en verzorgers. Dit helpt ons in het plannen van ons aanbod en proberen we met elkaar de nieuwe paden te betreden. 

Hoe ziet het dagritme er uit?

De voorschoolse opvang is geopend van 07.30 uur tot 09.00 uur. De kinderen komen binnen en kunnen rustig aan hun dag beginnen en lekker even spelen. Rond 08.25 uur maken de kinderen zich klaar om naar school te gaan en brengen wij de kinderen lopend en op tijd naar school.

Hoewel tussenschoolse opvang veelal op de scholen wordt aangeboden bieden wij deze mogelijkheid ook aan. Wij halen de kinderen tussen de middag lopend op uit school, eten op de buitenschoolse opvang een boterham en drinken hierbij vruchtensap, thee, melk of water. Na het eten is er nog even tijd om te spelen en ook nu brengen wij de kinderen lopend en ruimschoots op tijd weer naar school.

De naschoolse opvang is van 15.00 tot 18.30 uur. Wij halen de kinderen lopend op van school. Rond 15.30 uur zijn we dan terug en gaan eerst even naar het toilet en de handen wassen. We drinken een beker vruchtensap, thee, bouillon, melk of water en eten vers fruit. Tijdens dit eet- en drinkmoment wordt er besproken wat we die middag gaan doen. We bieden de kinderen de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan in het atelier, buiten te spelen, zich te vermaken in het sport- & spellokaal, te lezen, huiswerk te maken, spelletjes te doen en af en toe mogen ze ook even televisie kijken.

Tussen 17.00 en 17.15 uur gaan we weer aan tafel. De kinderen krijgen dan een crackers met hartig beleg, ontbijtkoek met of zonder een beetje boter, rijstwafels of een bijvoorbeeld een sultana. We bespreken ook op dit moment wat we hierna gaan doen tot het moment dat de kinderen door de ouders wordt opgehaald.

Op woensdagmiddag worden de kinderen rond 12.15 uur lopend opgehaald van school. Als we binnen zijn gaan we eerst naar het toilet en handen wassen. Dan gaan we aan tafel om een boterham te eten.

Bij broodmaaltijden wordt er altijd voor bruin brood gekozen. Er is zowel hartig als zoet beleg. Als hartig beleg kan er worden gekozen uit kipfilet, ei, smeerkaas, runderworst, kipgehakt of kaas. Bij zoet beleg is er keuze uit sandwichspread, appel/perenstroop en zonnefruit. De kinderen kiezen zelf wat ze op hun brood willen. Er wordt op gelet dat een kind niet te veel eet en dat een kind niet te veel zoetigheid op brood eet. We eten om en om een boterham met zoet of hartig beleg. De voorkeur gaat uit naar een eerste boterham met hartig beleg. Bij de broodmaaltijd drinken we thee, melk of vruchtensap. We bespreken ook nu weer de dagindeling. Om 15.30 uur drinken we weer iets en eten we fruit, rond 17.00 uur eten we weer een cracker, ontbijtkoek, een sultana of een liga.

Tijdens vakantie- en studiedagen is de buitenschoolse opvang geopend tussen 07.30 en 18.30 uur. Het eerste eetmoment is dan tussen 09.30 en 10.00 uur. We eten ontbijtkoek en drinken vruchtensap. Om 12.30 uur eten we de broodmaaltijd, rond 15.30 uur fruit en tenslotte rond 17.00 uur crackers, rijstwafels of sultana.

Af en toe wordt er tijdens de vakantie’s afgeweken van het voedingsbeleid en eten we tosti’s, patat, een broodje knakworst of bijvoorbeeld pannenkoeken. Het is tenslotte best wel saai om elke dag boterhammen te eten.

Tijdens de vakantie werken we met een leuk vakantieboekjes waarin allerlei activiteiten staan. We maken natuurlijk ook weleens een uitstapje, bijvoorbeeld naar het strand, een speeltuin, het zwembad of naar het bos.

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden kan via onze website (www.bso-djoy.nl) of telefonisch 010-5922223. Nadat wij je aanmelding hebben ontvangen nodigen wij je uit voor een intakegesprek. We nemen een kijkje in de groepen en bespreken uitgebreid de dagelijkse gang van zaken. Je ontvangt van ons het informatiepakket met het uitgebreide inschrijfformulier. Wij reserveren vervolgens 1 maand de gewenste opvangplaats zodat je rustig de tijd hebt om te beslissen of u gebruik wilt maken van onze mogelijkheden van opvang. Wanneer je het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend retourneert ontvang je van ons de bevestiging van plaatsing en is de inschrijving definitief.

Wijziging na plaatsing

Wanneer je structureel dagen wilt ruilen kunt je dit telefonisch doorgeven. Er wordt dan bekeken of dit mogelijk is. Als dit niet het geval is word je op een interne wachtlijst geplaatst. Wanneer je structureel het aantal opvangdagen wilt wijzigen, verminderen of de opvang helemaal wilt beëindigen dien je dit altijd schriftelijk (met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 2 maanden) kenbaar te maken. Je ontvangt een mutatiecontract bij iedere wijziging. Dit kunt je, indien nodig, gebruiken om de bijdrage van de Belastingdienst aan te passen.

Ruilen van een gemiste dag

Er zijn mogelijkheden om een dagdeel of een dag te ruilen. Voorwaarde is natuurlijk dat er op de groep nog ruimte genoeg is. Je kunt een ruiling schriftelijk of telefonisch aanvragen.

Wanneer een kind ziek is geweest heeft dit geen gevolgen voor de maandelijkse bijdrage, de uren zijn contractueel vastgelegd, ongeacht of hier ook daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt. Het is echter wel mogelijk om die gemiste dag in te halen. Dit moet binnen een maand gebeuren en gaat middels een extra (telefonische) aanvraag. Hieraan kunnen echter géén rechten worden ontleend.

Gemiste dagen i.v.m. vakantie vallen niet onder deze regeling en kunnen dan ook niet worden geruild of ingehaald.

Toestemming plaatsing foto’s

Bij inschrijving vragen wij je om wel of geen toestemming te geven voor plaatsing van foto’s gemaakt tijdens het verblijf van je kind in het besloten fotoboek en in het openbare gedeelte van onze website. Het fotoboek wordt per groep toegankelijk voor ouders door middel van een persoonlijke inlogcode. Ook vragen wij of je toestemming wilt geven voor het ophangen van foto’s in het pand gemaakt van je kind tijdens het verblijf van uw kind bij Djoy.

Toestemming meerijden in de auto

Het kan incidenteel voorkomen dat wij je kind in een auto of busje zullen vervoeren, bijvoorbeeld tijdens geplande uitstapjes of in een noodgeval bij een bezoek aan een arts.

De bestuurder/ster van deze auto of van het busje is vanzelfsprekend in het bezit van een geldig rijbewijs en de auto/het busje voldoet aan de gestelde wettelijke eisen voor het vervoer van de kinderen. Wij verzoeken je dan ook aan te geven of je hiervoor je toestemming wilt verlenen.

Huisarts

Buitenschoolse opvang Djoy heeft een huisarts bereid gevonden om bij calamiteiten zorg te verlenen. In eerste instantie zullen wij jullie eigen huisarts proberen te consulteren. Wanneer dit om welke reden dan ook niet mogelijk is zullen wij onze huisarts raadplegen.

De huisarts van de buitenschoolse opvang is Dr. Blaauboer in Maasland. Wanneer je enige vorm van bezwaar heeft tegen een consult bij deze arts in noodgevallen kun je dit kenbaar maken bij de directie.

Protocollen

Vanzelfsprekend werken wij met diverse protocollen zoals bijvoorbeeld het protocol Ziek, Hygiëne en Voeding. Een heel belangrijkste protocol is het wettelijk verplichte protocol Kindermishandeling. Het welbevinden van de kinderen staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen om deze binnen de opvang zo groot mogelijk te houden maar wij vinden het belangrijk dat een kind het naar zijn zin heeft en zich prettig voelt, bij ons, op school, thuis en elders. De signalen die het kind hierop afgeeft nemen we altijd serieus.

Onder kindermishandeling verstaan we lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht zich te houden aan de meldcode en het protocol Kindermishandeling. De meldcode omvat een stappenplan over hoe wij handelen bij:

- een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling

- een vermoeden van misbruik door een beroepskracht

- seksueel overschrijdend gedrag door een beroepskracht of de kinderen onderling

- een vermoeden van vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerde kwesties

Bij een vermoeden van kindermishandeling zullen wij dit allereerst bespreekbaar (proberen te) maken met de ouders. Ook zullen wij dit vermoeden onderzoeken. Wanneer wij op basis van ons onderzoek een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling blijven houden kan dit leiden tot een melding bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Daarnaast zullen wij een signalering afgeven binnen de Verwijsindex. De Verwijsindex brengt de beroepskrachten uit verschillende organisaties die met hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact als zij beiden risico’s signaleren met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een kind. Op deze manier kan er een gezamenlijke aanpak van de problematiek van het kind en het gezin gevormd worden. Ook het signaal wat afgegeven wordt binnen deze index wordt met de ouder besproken.

De protocollen staan ter inzage in de groepen en bij de directie; je kan de protocollen ook downloaden op onze website.

Vierogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 treedt het Vierogenprincipe in werking. Dit houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog altijd alleen op de groep staan zolang het leidster-kindratio dit toelaat. Bij ons zal dit geen wijzigingen met zich meebrengen. Zou zijn er altijd meerdere leidsters of volwassenen in het pand aanwezig en hebben wij continu zicht in de groepen door middel van ons camerasysteem.

Inspectie GGD

In opdracht van de gemeente worden alle kinderdagverblijven jaarlijks door de GGD geënspecteerd volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. aan de hand van deze inspectie ontvangt de kinderopvanghouder een rapport. Deze rapporten zijn vrij in te zien op onze locatie en kunt u bekijken via de website van het Landelijk Register Kinderopvang

http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=83004

Risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid

Jaarlijks zijn wij verplicht de Risico-inventarisatie Gezondheid en Veiligheid uit te voeren. Bij Djoy gebeurd dit in de maand april. Deze risico-inventarisatie wordt ook gecontroleerd door de gemeente en de GGD.

Oudercommissie

Inmiddels zijn wij gestart met het oprichten van de oudercommissie maar hebben nog geen ouders bereid gevonden plaatst te nemen in deze oudercommissie. Ben je hierin geïnteresseerd kan je contact opnemen met de directie.

Kinderopvangtoeslag en de Belastingdienst

Kinderopvangtoeslag

Ouders die werken en hun kinderen onderbrengen bij een geregistreerde bso komen in aanmerking voor een inkomensafhankelijk tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de Belastingdienst. Sommige ouders kunnen daarnaast ook in aanmerking komen voor een extra vergoeding via de Gemeente.

Je kan op de website van de Belastingdienst alle informatie vinden over de kinderopvang toeslag, een proefberekening maken en de toeslag aanvragen.

Kijk op http://www.toeslagen.nl/particulier/kinderopvangtoeslag.html . Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet de vorm van kinderopvang waar je gebruikt van maakt vallen onder de Wet Kinderopvang. Voorbeelden van kinderopvang die niet onder deze wet vallen, zijn:

 • tussenschoolse opvang (TSO);
 • vriendendiensten of familiediensten;
 • een au pair;
 • een incidentele oppas;
 • peuterspeelzalen;
 • overblijven van schoolgaande kinderen.

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvang je van ons een jaaroverzicht van alle genoten opvang over het afgelopen jaar, op voorwaarde dat alle facturen zijn betaald. Dit overzicht heb je nodig voor de eindafrekening van de Belastingdienst. Als het belastbaar gezinsinkomen over het voorgaande jaar bekend is en de precieze kosten van de kinderopvang kan de Belastingdienst het juiste bedrag uitrekenen waar je het voorafgaande jaar recht op had. Het kan zijn dat je nog extra geld ontvangt of dat je geld moet terugbetalen.

Ouders komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een of meer inwonende kinderen en ontvangt voor deze kinderen kinderbijslag of een pleegouderbijlage. Krijg je geen kinderbijslag of pleegouder-bijdrage, dan moet je per kwartaal minimaal € 408,00 uitgeven aan het levens-onderhoud van het kind.
 • Inwonende kinderen staan op het woonadres ingeschreven.
 • De kinderopvang vindt plaats bij een kinderopvangorganisatie die bij de Gemeente geregistreerd is. Dit kan een kinderdagverblijf zijn, een buitenschoolse opvang of een gastouder die is aangesloten bij een gastouderopvang. Of de kinderopvangorganisatie is geregistreerd, kan je navragen bij de Gemeente of opzoeken op de website van de Gemeente waarin deze kinderopvangorganisatie is gevestigd.
 • Het kind waarvoor je kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • De ouders betalen de kosten van de kinderopvang.
 • Je werkt of je krijgt van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang. Onder werk wordt ook meewerken in de zaak van je toeslagpartner, werken met een kunstenaarsuitkering en winst uit een onderneming verstaan.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning of je bent woonachtig in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland of een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie. Dit geldt ook voor je eventuele toeslagpartner.

Werkgeversbijdrage
Door de Wet kinderopvang is het niet meer nodig financiële afspraken over kinderopvang vast te leggen in de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers kunnen werknemers een extra tegemoetkoming geven naast de verplichte werkgeversbijdrage. Deze bijdrage wordt belast.

Doelgroepouders
Per januari 2013 wordt de werkgeversbijdrage kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders niet meer door het UWV maar door de Belastingdienst worden uitgekeerd. Ouders die studeren, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgen hebben dan uitsluitend voor die maanden recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Er wordt voor het recht op toeslag uitgegaan van de ouder die het minst aantal uren werkt.

Alleenstaande ouder
Bent je alleenstaand en werk je? Dan krijg je evenveel kinderopvangtoeslag als een gezin met twee werkende ouders. De werkgever betaalt via de Belastingdienst een zesde deel mee aan de kinderopvang. Het deel wordt door de Belastingdienst vergoed.

Pleegouders en adoptieouders
Als pleegouder of adoptieouder kom je ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking. Voor deze ouders gelden dezelfde regels als voor natuurlijke ouders.

Gescheiden ouders
Wanneer je gescheiden bent en jij en je ex-partner verzorgen jullie kind als co-ouders, dan heb je ook recht op kinderopvangtoeslag. Het kind moet dan wel in ieder geval drie dagen per week bij jou wonen en drie dagen per week bij je ex-partner. Elke ouder vraagt dan de toeslag aan voor zijn eigen deel van de kosten.

Zwangerschapsverlof
Als je zwangerschapsverlof hebt, hou je het recht op kinderopvangtoeslag.

Adres: Langetaam 15a, 3155 TE Maasland, Postbus 31, 3155 ZG Maasland (LRK 211443700) en Kastanjehof 26, 3155SN Maasland (LRK 495153394)
Telefoon: 010-592 22 23 Email: info@bso-djoy.nl
Internet: www.bso-djoy.nl Kamer van Koophandel: 52297772 BTW-nummer: NL.8503.82.853.B01 LRK: 211443700 en 495153394